Click on the Manage Content for adding and managing content.
Click on the Rotator Settings and choose what and how it will be displayed.

บริการของเรา

คุณภาพอากาศวันนี้

ติดตามเราบน Facebookข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1(7)-0100 สำนักคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1(7)-0100 สำนักคอมพิวเตอร์

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสาร...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)7-0187 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)7-0187 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึก

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสาร...
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University"

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University"

ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University" การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0187 สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0187 สำนักคอมพิวเตอร์

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสาร...
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะและอาชีพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะและอาชีพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะและอาชีพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะและอาชีพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปฏิทินกิจกรรม


เอกสารเผยแพร่

 
รายงานประจำปี 2564
สำนักคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ.2560-2563