Click on the Manage Content for adding and managing content.
Click on the Rotator Settings and choose what and how it will be displayed.

บริการของเรา

คุณภาพอากาศวันนี้

ติดตามเราบน Facebookข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University"

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University"

ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University" การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0187 สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0187 สำนักคอมพิวเตอร์

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสาร...
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะและอาชีพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะและอาชีพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะและอาชีพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะและอาชีพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปิดการให้บริการผ่านเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว มศว ประสานมิตร

ปิดการให้บริการผ่านเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เครือข่ายหลัก และอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ภายใน มศว ประสานมิตร เพื่อรองรับการให้บริการต่างๆ ผ่าน...
ปิดให้บริการผ่านเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว มศว ประสานมิตร
ปิดให้บริการผ่านเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว มศว ประสานมิตร

ปิดให้บริการผ่านเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เครือข่ายหลัก และอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ภายใน มศว ประสานมิตร เพื่อรองรับการให้บริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงขอปิดการให้บริการผ่านเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.

ปฏิทินกิจกรรม


เอกสารเผยแพร่

 
รายงานประจำปี 2564
สำนักคอมพิวเตอร์
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว พ.ศ.2560-2563