วิจัยและนวัตกรรมสำนักคอมพิวเตอร์

จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล จึงทำให้แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้มีประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องการวิจัย เป็น 1 ในประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงสำนักคอมพิวเตอร์ยังได้กำหนดสนับสนุนงานวิจัยและงานอื่นๆ เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานอีกด้วย

สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานที่จะทำให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

แหล่งความรู้งานวิจัย

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย (จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว)

ข้อมูลประจำปี

2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553
 
Show as single page

ปีงบประมาณ 2557
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัและงานสร้างสรรค์ยสำนักคอมพิวเตอร์

1. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  ประธานกรรมการ
2. อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ กรรมการ
3. อาจารย์อรรณพ โพธิสุข กรรมการ
4. ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ กรรมการ
5. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง กรรมการ
6. อ.สุธิดา อรรถยานันทน์ กรรมการ
7. นางพัชรินทร์ สนธิวนิช กรรมการ
8. นางสาววิลาวัลย์ บัวขำ กรรมการ
9. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ กรรมการ
10. นายธนรรณพ อินตาสาย กรรมการ
11. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์

1. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล ประธานอนุกรรมการ
2. นายธนรรณพ อินตาสาย อนุกรรมการ
3. นางชูศรี เชาวนารมย์ อนุกรรมการ
4. นายภัทรชัย ไชยมงคล อนุกรรมการ
5. นางสาวจิตติมา ช่างไม้ อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

   ข้อมูลประกอบ
แผนการดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

รายงานผลการดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในปี 2557

1. การเปรียบเทียบการใช้งานเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ด้วย เอนจินเอกซ์ (NginX) และ อาปาเช่ (Apache) กรณีศึกษา: ระบบงานรับนิสิตใหม่ (Admission System) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. การสำรวจการใช้และทักษะด้านไอซีที ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


2557 | Page 1 of 5 | 2556


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009