กิจกรรมสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี ไม่ว่ากิจกรรมไอทีวิชาการ วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงกิจกรรมอื่นที่จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการ สนับสนุนการด้านการเรียนการสอน การบริหาร บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

 วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ 
 
งานไอทีวิชาการ
 เสวนาไอที (IT Talk)
 
ตรวจเช็คสุขภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำปี 
 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009