เป็นบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ ทั้ง 2 แห่ง   สำหรับบุคคลทั่วไปเสียค่ารับบริการเป็นรายชั่วโมง

  • ประสานมิตร
    อาคาร 16 ชั้น 3
  • องครักษ์
    อาคารเรียนรวม ชั้น 3 


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009