เป็นบริการจัดประชุมทางไกลขนาด 10 ที่นั่ง ระหว่างประสานมิตรและองครักษ์  พร้อมด้วยอุปกรณ์การประชุมทางไกลที่สมัย สำหรับการจัดการประชุมหรือปรึกษาหารือของคณะทำงาน กลุ่มงาน หรือ โครงการต่างๆ เพื่อช่วยลดเวลาและประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประสานมิตรและองครักษ์

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการโดยกรอก แบบฟอร์ม สนค 107 และส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อทราบวัน-เวลาที่สามารถเข้ารับบริการได้ ก่อนการจัดการประชุม อย่างน้อย 5 วันทำการ

 • ประสานมิตร
  อาคาร 16 ชั้น 4 สำนักงานผู้อำนวยการ
  โทร 02-649-5706    โทรภายใน 5067, 5069
 • องครักษ์
  อาคารเรียนรวม ชั้น 3 
   โทร 02-649-5196     โทรภายใน 1124, 1125
   


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009