เป็นบริการสำหรับบุคลากรและหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ HURIS, ระบบ e-Document Portal, ระบบ e-Survey เป็นต้น

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการโดยจัดทำบันทึกและกรอกแบบฟอร์ม สนค 124 ส่งไปที่หน่วยงานผู้ดูแลระบบที่ต้องการใช้บริการ เช่น ระบบ HURIS ส่งไปที่กองการเจ้าหน้าที่ ระบบ e-Survey หรือระบบ
e-Document Portal ส่งมาที่สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 สอบถามหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้บริการได้ที่
 โทร 02-649-5701 โทรภายใน 5023  หรือทาง e-Mail ได้ที่
isap@swu.ac.th


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009