เป็นบริการจัดทำ Mailing list เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานในการรับ-ส่ง e-Mail ถึงกลุ่มงานวิจัย หรือ กลุ่มงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการโดยกรอก แบบฟอร์ม สนค 103 ผ่านผู้บริหารระดับสูงประจำหน่วยงาน และส่งเอกสารมายังสำนักคอมพิวเตอร์พร้อมแจ้งผลกลับทาง  Mailing List  ที่ขอใช้บริการ


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009