เป็นบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ลงทะเบียนไว้กับระบบบริการ IT Clinic และติดตั้งไว้บนระบบเครือข่ายบัวศรี  จัดบริการแบบรายปี และแบบครั้งคราวตามที่หน่วยงานแจ้งมาผ่านระบบ Helpdesk  

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการทางโทรศัพท์  และรับหมายเลขให้บริการซ่อมบำรุง (Service No) ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์
ประสานมิตร    อาคาร 16 ชั้น 3 เคาน์เตอร์บริการ Helpdesk
                         โทร 02-649-5185   โทรภายใน 5045
องครักษ์           อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 303
                         โทร 02-649-5196   โทรภายใน 1124


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009