เป็นบริการห้องประชุม  ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน  การอบรมและการวิจัย 

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการโดยกรอก แบบฟอร์ม สนค 105 และส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วัน

  • ประสานมิตร
    อาคาร 16 ชั้น 4 สำนักงานผู้อำนวยการ
    โทร 02-649-5706    โทรภายใน 5069
  • องครักษ์
    อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 303
     โทร 02-649-5196     โทรภายใน 1124


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009