เป็นบริการให้คำปรึกษาด้านการประยุกต์ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน และการเผยแพร่ความรู้แก่ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป
 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการด้วยตนเอง ณ ศูนย์การศึกษาไซเบอร์ (CEC : Cyber Education Center) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์

 สอบถามหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน ได้ที่ โทร 02-649-5704  โทรภายใน 5048
 หรือทาง e-Mail ได้ที่
cec@swu.ac.th


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009