เป็นบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใช้บริการไอซีทีต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บนระบบเครือข่ายบัวศรี 

 ขั้นตอนการขอรับบริการ
ติดต่อใช้บริการได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์
ประสานมิตร     อาคาร 16 ชั้น 3 เคาน์เตอร์บริการ Helpdesk
                          โทร 02-649-5185      โทรภายใน 15045
องครักษ์             อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 303
                          โทร 02-649-5196      โทรภายใน 21124
หรือทาง e-Mail ได้ที่
helpdesk@swu.ac.th

 


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009