สำนักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน การจัดทำ และการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  ดำเนินการจัดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย  ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
We will towards Innovations and Excellence in IT Services 
สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สรรค์สร้างงานบริการไอทีชั้นเลิศให้กับ มศว และสังคม

 

Page | ปฏิทินบริการ | แบบฟอร์ม | เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | แบบสำรวจออนไลน์ | Template
 
Show as multiple pages

ปฏิทินบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตทุกระดับชั้น เพื่อให้บริการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการวิจัย

ช่วงเวลาการให้บริการ

 จันทร์-ศุกร์      เวลา 8.00-19.00 น.
 เสาร์-อาทิตย์  เวลา 8.30-16.30 น.

สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2556  เปิดให้บริการ วันที่  28 ตุลาคม 2556 - วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2557
เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ และกิจกรรมพิเศษ ดังนี้

 30 ธันวาคม 2556 ถึง
      1 มกราคม 2557
วันสิ้นปีใหม่และวันขึ้นปีใหม่
 14 กุมภาพันธ์ 2557 วันมาฆบูชา
 6 - 7 เมษายน 2557 วันจักรีและวันหยุดชดเชย
 13 - 16 เมษายน 2557 วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชย
 5  พฤษภาคม 2557 วันฉัตรมงคล
 9 พฤษภาคม 2557 วันพืชมงคล
 13 พฤษภาคม 2557 วันวิสาขบูชา
 11 กรกฎาคม 2557 วันอาสาฬบูชา
 12 กรกฎาคม 2557 วันเข้าพรรษา
 11-12 สิงหาคม 2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช
 5 ธันวาคม 2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10 ธันวาคม 2557 วันรัฐธรรมนูญ
 31 ธันวาคม 2557 วันสิ้นปีใหม่

 


แบบฟอร์ม

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการสำนักคอมพิวเตอร์ 
    หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Search  เพื่อค้นหาแบบฟอร์มสำนักคอมพิวเตอร์


เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการฯ
 รายงานประจำปี
 รายงานประเมินตนเอง
 คู่มือ/เอกสารเผยแพร่
 จดหมายข่าว
 รายงานทั่วไป
 โครงการ
 รายงานผลการดำเนินงาน
 คำสั่งแต่งตั้ง

รายละเอียด ...


แบบสำรวจออนไลน์

  คลิก เว็บไซต์แบบสำรวจออนไลน์ (SWU e-Survey Portal)
  คลิก "ค้นหาแบบสอบถาม"  โดยระบุ "สำนักคอมพิวเตอร์" ในช่องหน่วยงาน
    และกดปุ่ม icon ค้นหา
  เลือกแบบสำรวจตามที่ต้องการ


Template

การนำเสนองาน


ขอแจ้งปิดการให้บริการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยชั่วคราว
สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดการให้บริการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 16.30 - 23.30 น...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สัง...แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มศว 
พ.ศ.2555-2559


แผนยุทธศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2555-2559


รายงานประจำปี 2556
สำนักคอมพิวเตอร์

รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2555
สำนักคอมพิวเตอร์ 
     
การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ มศว
 ผลการดำเนินงาน
สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2552-2556
   

 

 

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 7 (พฤศจิกายน 2558)
ข่าวและกิจกรรม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตอนที่ 1 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) SWU OPEN HOUSE ประจำปี 2558

 

สำนักคอมพิวเตอร์ 
ย้ายสำนักงานใหม่ 
ไปยังอาคาร ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
มศว ประสานมิตร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ชั้น 11 : ฝึกอบรมไอที
ชั้น 12 : บริการไอที
ชั้น 13 : สารสนเทศและเครือข่าย
ชั้น 14 : สำนักงานผู้อำนวยการ


 
 
 
 

Hover here, then click toolbar to edit content

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ต่อ 15069,15067) Fax 02-259-2217
Comments & Questions
Copyright © Srinakharinwirot University
Build with DotnetNuke
Since October 1, 2009